Bauda už reklamą be leidimo, ko galima tikėtis

UAB DIARO → Negaukite Baudos Už Lauko Reklamą

Kontaktinis Tel. +370 655 77 738

Plačiau →  www.diaro.lt

Šiuolaikinėje visuomenėje, kurią formuoja reklamos srautas, išryškėja svarbi problema –  reguliavimas ir baudos už lauko reklamas. Dažniausiai yra skiriama bauda už reklamą be leidimo, todėl labai svarbu gauti šį leidimą.

Pastatų fasadai, viešosios erdvės ir net gamtos kampai tapo komercinių žinučių ekranais, o tai kelia svarbų klausimą apie tai, ar galime leisti, kad mūsų miestai būtų nustebinti ne tik architektūra, bet ir nereikalinga reklama.

Bauda už lauko reklamą tampa būtinybės tema, nes vis daugiau piliečių, valdžios institucijų ir urbanistų iškelia klausimą dėl šios komercinės veiklos ribojimo. Svarbiausia kelti klausimą, ar bauda yra efektyvus būdas reguliuoti šią vis plačiau plintančią reklaminę erdvę, arba ar reikalingos platesnės priemonės, atspindinčios visuomenės poreikius ir miesto estetiką.

Kokios grėsmės gali iškilti

Nepaisant reklamos svarbos ekonomikai ir prekybai, nevaldoma ir neatitinkanti standartų reklama gali sukelti daugybę grėsmių tiek visuomenei, tiek verslo aplinkai. Pirma, estetikos aspektu, nešvarios ar nesuderintos su aplinka reklamos gali pažeisti viešosios erdvės estetiką ir sukelti nepasitenkinimą gyventojų tarpe. Antra, saugumo prasme, agresyvios reklamos gali atitraukti dėmesį nuo eismo ženklų ar kitų svarbių informacijos šaltinių, kelti pavojų eismo dalyviams ir gali būti tiesiogine grėsme viešajam saugumui.

Be to, jei reklama neatitinka standartų, tai gali lemti nesąžiningą verslo konkurenciją ir klaidinančią vartotojus informaciją, kuri nesuteikia visos reikiamos informacijos apie produktą ar paslaugą arba skleidžia melagingą informaciją. Tai galiausiai gali pakenkti vartotojų pasitikėjimui preke ar paslauga bei ilgalaikiam verslo sėkmingumui.

Taigi, reklamos standartų neatitikimas kelia grėsmes ne tik estetinei viešajai erdvei, bet ir vartotojų saugumui bei teisingai verslo konkurencijai. Todėl reguliavimas ir standartų laikymasis tampa būtina priemone užtikrinant harmoningą ir saugią reklaminę erdvę.

Bauda už reklamą be leidimo

Baudos už lauko reklama yra taikomas tik tokiu atveju, kai yra pažeidžiami šie Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo straipsniai:

1. Baudą galite gauti už 4 str. nuostatų nesilaikymą:

1.1 Už Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymų nustatytų reikalavimų nesilaikymą.
1.2 Pažeidžiami visuomenės moralės principai.
1.3 Žeminama žmogaus garbė ir orumas.
1.4 Kurstoma tautinė, rasinė, religinė, lyčių ar socialinė neapykanta ir diskriminacija, taip pat šmeižiama ar dezinformuojama.
1.5 Skatinama prievarta, agresija, keliama panika.
1.6 Skatinamas elgesys, keliantis grėsmę sveikatai, saugumui ir aplinkai.
1.7 Piktnaudžiaujama prietarais, žmonių pasitikėjimu, jų patirties ar žinių stoka.
1.8 Be fizinio asmens sutikimo naudojamas jo vardas, pavardė, nuomonė, informacija apie jo privatų gyvenima, atvaizdas.
1.9 Reklamos skleidimui naudojamos specialios pasąmone veikiančios priemonės ir technologijos.
1.10 Panaudota reklaminė medžiaga yra parengta pažeidžiant autorių teises į literatūros, meno, mokslo kūrinius ir (ar) gretutines teises.
1.11 Niekinami Lietuvoje įregistruotų religinių bendruomenių religiniai simboliai.

2. Baudą galite gauti už 7 str. nuostatų nesilaikymą:

2.1 Piktnaudžiauti vaikų pasitikėjimu tėvais, globėjais, mokytojais ar kitais suaugusiais asmenimis.
2.2 Formuoti vaikų nuomonę, kad tam tikrų prekių ar paslaugų naudojimas suteiks jiems fizinį, psichologinį ar socialinį pranašumą prieš bendraamžius ar kitus asmenis.
2.3 Nepagrįstai rodyti vaikus, patekusius į situacijas, kurios kelia grėsmę jų sveikatai ir gyvybei.

3. Baudą galite gauti už 8 str. nuostatų nesilaikymą:

3.1 Paslėpta reklama yra draudžiama
3.2 Reklama turi būti aiškiai atpažįstama pagal pateikimo formą. Jeigu tikėtina, kad reklamos vartotojai visuomenės informavimo priemonėje skleidžiamos reklamos dėl jos pateikimo formos gali neatpažinti, tokia reklama turi būti pažymėta žodžiu „Reklama“.

Baudas už reklamą galite gauti, jei nesilaikysite Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17 ir 18 straipsniuose nustatytų reikalavimų.

Daugiau informacijos apie reklamos įstatymą: e-seimas.lrs.lt

Kokia bauda už reklamą be leidimo gresia

Už Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo nustatytų reikalavimų nesilaikymą reklaminės veiklos subjektams gali būti skiriama bauda. Štai kokios baudos gresia:

  1. Bauda skiriama iki 3 procentų metinių pajamų praėjusiais finansiniais metais, bet ne daugiau kaip vienas šimtas tūkstančių eurų. Jei reklaminės veiklos subjektas veikia trumpiau kaip vienus metus, bauda skiriama iki 3 procentų jo pajamų einamaisiais finansiniais metais, bet ne didesnė kaip vienas šimtas tūkstančių eurų.
  2. Reklaminės veiklos subjektams, pakartotinai per vienus metus padariusiems pažeidimą, už kurį buvo paskirta bauda ar įspėjimas gali būti skiriama bauda iki 6 procentų jų metinių pajamų praėjusiais finansiniais metais, bet ne didesnė kaip du šimtai tūkstančių eurų, o jeigu reklaminės veiklos subjektas veikia trumpiau kaip vienus metus, – iki 6 procentų jo pajamų einamaisiais finansiniais metais, bet ne didesnė kaip du šimtai tūkstančių eurų.
  3. Jeigu reklaminės veiklos subjektas nepateikia informacijos apie savo metines pajamas, jam skiriama bauda iki vieno šimto tūkstančių eurų, o jeigu pažeidimas padaromas pakartotinai per vienus metus nuo baudos ar įspėjimo, – iki dviejų šimtų tūkstančių eurų.
  4. Tais atvejais, kai pažeidimu nepadaroma esminės žalos, atsižvelgiant į byloje nustatytų aplinkybių visumą, vadovaujantis teisingumo ir protingumo kriterijais,gali būti taikomas įspėjimas, neskiriant baudos.
  5. Už priežiūros institucijų laikino įpareigojimo sustabdyti reklamos skleidimą nevykdymą, nutraukti neatitinkančios reklamos naudojimą nevykdymą ar netinkamą vykdymą, už reklamos, kurios naudojimą reklaminės veiklos subjektas buvo įpareigotas nutraukti, pakartotinį naudojimą, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos įpareigojimo paneigti klaidinančią ar neleidžiamą lyginamąją reklamą nevykdymą ar netinkamą vykdymą reklaminės veiklos subjektams skiriama trijų šimtų eurų bauda už kiekvieną įpareigojimų nevykdymo, netinkamo vykdymo ar reklamos pakartotinio naudojimo dieną.
  6. Už priežiūros institucijų reikalavimo pateikti informaciją ir dokumentus, o prireikus – ir reklamuojamų prekių ir reklamos pavyzdžius, nevykdymą ar netinkamą jo vykdymą reklaminės veiklos subjektams skiriama bauda iki trijų tūkstančių eurų.

Pabaigai

Taigi, bauda už lauko reklamą neatskiriamai siejama su visuomenės gerove ir miesto estetika. Reguliuojant šią sritį, siekiama užtikrinti, kad reklamos erdvė būtų naudojama atsakingai, atspindinti vietos dvasią ir nesukelianti žalos visuomenės interesus.

Baudos už reklamas yra būdas apsaugoti miesto estetiką, bet ir užtikrinti vartotojų saugumą bei skatinti sąžiningą verslo konkurenciją. Baigiant, vertėtų pabrėžti, kad tik nuoseklus ir veiksmingas reklamos reguliavimas gali išsaugoti mūsų miestų unikalumą bei užtikrinti, kad kiekvienas reklaminis žingsnis būtų žingsnis link geresnės ir saugesnės visuomenės.